Wierz w siebie i dąż do celu...
rozwiń menu boczne

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

LIDER PROJEKTU

"Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"


 

 O PROGRAMIE


   Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Istotą ZPB jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat przyczyn zjawisk patologicznych, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli w tym procesie Policji i innych podmiotów.

   Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

   Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjach, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:

• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
• zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
• ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.


UDZIAŁ GIMNAZJUM NR 16 W PROJEKCIE


   Nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  "BEZPIECZNE GIMNAZJUM" w 2004 r. Do współpracy w realizacji projektu ZPB zaprosiliśmy tzw. Partnerów Projektu, którzy zadeklarowali swoją gotowość wsparcia działań służących naszym uczniom.

   Celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w gimnazjum, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.

   Na podstawie analizy cyklicznie przeprowadzanych ankiet zespół partnerów rokrocznie określa priorytety i tworzy Zintegrowany Plan Działania, w ramach którego realizowane są między innymi następujące zadania:
• szeroko pojęta działalność edukacyjno – profilaktyczna zmierzająca do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej przemocy (przemoc fizyczna i psychiczna, cyberprzemoc, wandalizm),
• kontynuacja podjętych działań zmierzających do poprawy i utrzymania bezpieczeństwa uczniów podczas przerw szkolnych,
• lekcje wychowawcze na temat Karty Praw Człowieka, godności i nietykalności cielesnej,
• zajęcia z przedstawicielami Policji dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz agresji i przemocy,
• mediacje z uczniami wchodzącymi w konflikty,
• wyjazdy i warsztaty integracyjne dla wszystkich zespołów klasowych,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów na tematy związane z agresją (Przerwać cyberprzemoc, Sposoby radzenia sobie z agresją, Profilaktyka uzależnień).


Wynikiem pracy szkoły i wszystkich partnerów w projekcie było
przyznanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
honorowego Certyfikatu


„Szkoła promująca bezpieczeństwo”,

a następnie  tytułu

Lider Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".